Nyereményjáték Játékszabályzat

 

1.     A Játék neve, szervezője


A nyereményjáték neve: Ügyfél-elégedettségi kérdőív
A nyereményjáték (Játék) szervezője a Mercarius Flottakezelő Kft. (Székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 36-38. 4.; Adószám: 1223867-3-2-44) („Szervező” vagy „Adatkezelő”).
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. hatálya alá.
A Játékot a Szervező az általa üzemeltetett https://www.mercarius.hu weblapon bonyolítja.


2.     A Játékban részt vevő személyek:


A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy, akinek (illetve az őt alkalmazó cégnek) a Szervező szolgáltatást nyújt, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: „Játékos”).
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
·      a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
·      egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.
A játékból a Szervező kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.


3.     A Játék leírása


A Játék leírása: A sorsolásban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék időtartamán belül kitöltik a Szervező https://form.jotform.com/241624585380358 linken elérhető ügyfélelégedettségi kérdőívet és a kérdőív kitöltése során az „igen” gomb megnyomásával jelzik, hogy a Játékban részt kívánnak venni.


4.     Játék időtartama


A Játék 2024 év 6. hónap 24. nap és 2024 év 7. hónap 5. nap között zajlik.
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.


5.     Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek


A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik, A Játékban azok vehetnek részt, akik a felületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulásukat adják, a szükséges adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek, adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.


6.     A nyeremény


A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

  • 1 db páros skybox belépő az IL DIVO koncertre a Papp László Sportarénába,
  • 1 db páros skybox belépő a Omara Portuondo a Papp László Sportarénában és
  • 1 db páros napijegy belépő a 2024-es Campus Fesztiválra Debrecenben (a továbbiakban: „Nyeremény”).


Egy Játékos legfeljebb egy Nyereményre jogosult (1 db páros belépő).
A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező és a nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre való tekintettel, ezek után a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül. A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.


7.     Sorsolás


A sorsolás 2024. 07. 08. 10:00 órakor történik.
A nyerteseket és pótnyerteseket a Szervező saját rendszerében, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, nem hitelesített sorsolóprogram által sorsolja ki.
A sorsolás alkalmával Lebonyolító a nyertesek mellet további 2 fő pótnyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat nem adja meg az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.


8.     A nyeremények átadása


A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében.
Amennyiben a kötelezettségüknek a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereményt határidőben nem veszik át, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, a Szervezőt az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.
A Nyereményt a Szervező fuller.kamilla@mercarius.hu címen, személyesen adja át. A nyertes a nyereményt a Szervezőnek megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes nyilatkozata megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3. napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.


A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
·      nem múlt el 18 éves;
·      ha a Szervező megkeresésére 10 napon belül nem válaszol;
·      ha a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni;
·      ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játékos a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
·      amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.


9.     Felelősség


A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervezők nem vállalnak felelősséget.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.
Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények teljesítésért (így különösen bármely esemény elmaradása) kizárja a felelősségét.
A nyertes a nyeremény kapcsolatos igényeit kizárólag a koncert/esemény szervezőjével szemben jogosult érvényesíteni.
A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
A Szervező fenntartja a jogot a jelen szabályzat módosítására.


Kelt: Budapest, 2024. 06. 20.

  
Adatkezelési tájékoztató


A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) tartalmazza a MERCARIUS Flottakezelő Kft. (székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 36-38., a társaságot nyilvántartásba vevő cégbíróság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszáma: 01-09-886659, adószám: 12238673242, képviseli: Koleszár Róbert ügyvezető, a továbbiakban: Adatkezelő) 2024. 01. 30.-án meghirdetett nyereményjátékával kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.


     I.         Az adatkezelő


 
MERCARIUS Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
levelezési cím: székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 36-38.
e-mail cím: fuller.kamilla@mercarius.hu
honlap: www.mercarius.hu


   II.         Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja


A játék során személyes adatai közül
a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, e-mail címét,
b) a nyereményjáték során feltett kérdésekre adott válaszokat,
c) a nyeremény átadáshoz szükséges folyamat miatt az Ön által megadott e-mail címét és
telefonszámát.


Az adatkezelés célja az a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvételének lehetővé tétele, míg a c) pont alapján kezelt adatok esetében a nyeremények átvételének lehetővé tétele.


Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a játék nyertese lesz, a) az Ön neve tekintetében a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése, b) az Ön neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.


Az adatkezelés jogalapja az Ön – az Adatkezelő. által üzemeltetett weboldalon keresztül a [*] oldalon (a továbbiakban: Játékfelület) történt regisztrációval, illetve a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatok feltöltésével kifejezett – hozzájárulása, valamint a az Adatkezelő, mint a játék szervezője azon jogos érdeke, hogy a játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse.


Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.


 III.         A személyes adatok kezelésének időtartama


A személyes adatokat az Adatkezelő az Ön által történt feltöltésüktől
a) a nyertesek kisorsolását követő 90 nap végéig,
b) a nyertesek esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli, míg
c) abban az esetben, ha az Adatkezelő az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli.


 IV.         Adatfeldolgozó, adattovábbítás


Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a személyes adatok nem továbbítja.
  

V.         A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a sorsolásig bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait a játékból való egyidejű kizárása mellett töröljük.
Hozzájárulását a sorsolást követően, de a nyeremény átvétele előtt is visszavonhatja: az adatokat ebben az esetben is töröljük, ugyanakkor ebben az esetben úgy tekintjük, hogy Ön a nyereményről lemondott.
Végül hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait az Adatkezelő abban az esetben, ha az Adatkezelő az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, vagy vele szemben más az

Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít.
Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről az Adatkezelő Önt értesíti, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az

Ön adatainak további kezeléséhez az Adatkezelőnek bizonyítania kell, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.


Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.
Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az fuller.kamilla@mercarius.hu emailcímen a Játékfelületen megadott regisztrációs emailcíméről küldött e-mailben jelentse be, vagy ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti emailcímen vagy a +36305548364 telefonszámon jelezze felénk. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.


Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.